فرم ثبت نام دوره های مجازی (ITECC)

1) دوره های انتخابی:
 اینکوترمز 2010  آشنایی با قوانین و مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی  انواع قرارداد فروش  روش های پرداخت در تجارت بین المللی
 بازاریابی حرفه ای
2) نام و نام خانوادگي * :
3) کد ملی * :
4) رشته تحصيلي * :
5) مقطع تحصيلي * :
6) نام شرکت / سازمان:
7) سمت:
8) آدرس:
9) تلفن ثابت * :
10) تلفن همراه * :
11) آدرس پست الکترونیکی:
12) تصویر فیش واریزی * :
 

«