خواهشمند است جهت ثبت نام کارکنان ذیربط از طریق این فرم اقدام و بر اساس جدول شایستگی های عمومی مدیریتی اولویتهای مدنظر را اعلام فرمائید:

1) نام * :
2) نام خانوادگی * :
3) مدرک تحصیلی * :
4) سوابق مدیریتی * :
5) اهم شایستگیهای مورد نظر * :
6) نام شرکت * :
7) شماره تلفن ثابت * :
8) شماره تلفن همراه * :

«