» مهندس مسعود خوانساری
» سمت: رئیس اتاق تهران
» پست الکترونيکي : Khansari@tccim.ir

» سید محمد اتابک
» سمت: نایب رئیس اتاق تهران
» پست الکترونيکي : Atabak@tccim.ir

» علاء میرمحمد صادقی
» سمت: نائب رئیس اتاق تهران
» پست الکترونيکي : AlaSadeghi@tccim.ir

» ناصر ریاحی
» سمت: عضو هیئت رییسه و خزانه دار اتاق تهران
» پست الکترونيکي : Riahi@tccim.ir

» سیده فاطمه مقیمی
» سمت: عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
» پست الکترونيکي : Moghimi@tccim.ir

» بهمن عشقی
» سمت: دبیرکل اتاق تهران
» پست الکترونيکي : SecretaryGeneral@tccim.ir