حل تنش کنونی آبی در کشور نیازمند اعتبارات ویژه است

بحران آب در بودجه جا مانده است؟

تاريخ 1397/10/22 ساعت 12:47

وقوع کم آبی ها و خشکسالی های متعدد در سال های اخیر یا به عبارتی دیگر وجود بحران آب از یک طرف و همچنین کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده است که حساسیت بودجه ریزی برای بخش آب مضاعف شود.

در شرایطی که خشک‌سالی در بخش‌های مرکزی و جنوب غربی کشور به بحرانی جدی تبدیل‌شده است، و بررسی ها نشان می‌دهد که تا سال 1400 یعنی حدود دو سال دیگر 80 درصد جمعیت کشور با تنش‌های آبی روبه ‌رو می‌شوند در لایحه بودجه سال آینده دولت برای سامان دهی این وضعیت برنامه ای ویژه ندارد. کارشناسان معتقدند به دلیل برخی حساسیت های موجود در بخش آب و معضلات موجود در این بخش، برنامه ریزی برای اعتبارات این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است و بودجه فصل مهمی در این خصوص است. در قوانین بودجه سنواتی اعتبارات بخش آب در فصول منابع آب و آب و فاضلاب ارائه می شود. در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب به ترتیب 5/21 و 3/46 درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای امور اقتصادی و امور مسکن، عمران شهری و روستایی است. همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این فصول به ترتیب افزایشی برابر با 11 و 1 درصد را نسبت به رقم متناظر مصوب در قانون بودجه سال 1397 دارند. در برنامه های زیر مجموعه فصل منابع آب در لایحه بودجه سال 1398، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برنامه های مهندسی رودخانه ها و سواحل و بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب نسبت به قانون بودجه سال 1397 کاهش داشته اند و سایر برنامه های بخش آب عمدتاً افزایشی کمتر از نرخ تورم موجود را دارند. در لایحه بودجه سال 1398، برخالف قانون بودجه سال 1397 هیچگونه اعتباری برای طرح های بخش آب از صندوق توسعه ملی لحاظ نشده است. از نکات مهم لایحه بودجه در بخش آب عبارت است از: «1 .بی توجهی به موضوع آب شرب و تنش های موضوعه که در تابستان سال 1397 بروز کرد و انتظار می رود که در صورت ادامه وضع موجود نیز محتمل باشد. 2 .موضوع سهم بلاعوض دولت در توسعه روش های آبیاری نوین (موضوع بند «ب» ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه و بند «الف» تبصره «8» لایحه بودجه)، که با توجه به اسناد و مدارک علمی معتبر موجود اثر بخشی در صرفه جویی آب در مقیاسهای کلان (حوضه آبریز و کشور) ندارد. 3 .بی توجهی به موضوع مهم پایش کمّی و کیفی بیلان منابع آب کشور، که اولین گام در مواجهه، کنترل و مقابله بحران آب است. 4 .وجود طرح هایی با اهداف متناقض در طرح های بخش آب در لایحه بودجه سال 1398.»

وقوع کم آبی ها و خشکسالی های متعدد در سال های اخیر یا به عبارتی دیگر وجود بحران آب از یک طرف و همچنین کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از طرف دیگر، باعث شده است که حساسیت بودجه ریزی برای بخش آب مضاعف شود. در سال های 1396 و 1397 در مناطق مختلفی از کشور تنش های اجتماعی متعددی مرتبط با آب اتفاق افتاد که حاکی از اهمیت و حساسیت برنامه ریزی برای اعتبارات بخش آب است و به نظر می رسد که در لایحه بودجه باید نگاه ویژه به حل بحران کنونی آب صورت گیرد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر