درآمدهاي صادراتي نفت عربستان بيش از 70 درصد از كل درآمدهاي حاصل از صادرات اين كشور است

نفت چند دلاری به درد کشورهای حوزه خلیج فارس می خورد؟

تاريخ 1397/11/02 ساعت 11:21

بودجه 350 ميليارد دلاري 2019 عربستان كه با رشد ۸ درصدي نسبت به سال 201۸ در نظر گرفته شده درحالي تبيين شده كه قيمت جهاني نفت با افول قابل ملاحظه اي همراه شده است.

 لایحه بودجه 98، نفت را 54 دلار در هر بشکه در نظر گرفته است. همچنین در این لایحه پیش بینی شده است که تقریبا روزی 1.5 میلیون بشکه نفت فروخته شود. گفته می شود وابستگی بودجه به نفت از 33.3 درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به 40.8 درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش خواهد داشت. اما دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بودجه سال آینده خود را چگونه دیده اند. خبرنامه تحولات انرژی معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی بودجه عربستان، عراق و عمان را بررسی کرده است.

طبق این گزارش، بودجه 350 ميليارد دلاري 2019 عربستان كه با رشد ۸ درصدي نسبت به سال 201۸ در نظر گرفته شده درحالي تبيين شده كه قيمت جهاني نفت با افول قابل ملاحظه اي همراه شده است. در سه ماهه چهارم سال 201۸ اين روند كاهش شتاب بيشتري يافته و در همين اثنا توافق اعضاي اوپك و غيراوپك براي كاهش توليد به منظور ايجاد توازن بازار جهاني نفت صورت گرفته است.

تحليلگران اقتصادي بانك سرمايه اي الرجحي عربستان معتقدند، اين ميزان بودجه به معناي قيمت ۸4 دلاري هر بشكه نفت در سال 2019 است درحالي كه 27 دلار به ازاي هر بشكه بالاتر از نفت برنتي است كه طي هفته پاياني ماه دسامبر 201۸ در بازار جهاني نفت معامله شده است.

به رغم تضعيف بازار جهاني نفت، وزارت امور مالي عربستان معتقد است كه درآمدهاي دولت عربستان 9 درصد افزايش خواهد يافت و در سال مالي آينده به 975 ميليارد دلار خواهد رسيد. درآمدهاي صادراتي نفت عربستان بيش از 70 درصد از كل درآمدهاي حاصل از صادرات اين كشور را شامل مي شود. براساس برآوردهاي بانك سرمايه الرجحي، عربستان بايد نفت خود را 70 دلار به ازاي هر بشكه بفروشد تا به درآمد پيشبيني شده در بودجه آتي دست يابد. ميانگين قيمت نفت برنت در فصل چهارم سال جاري 71 دلار به ازاي هر بشكه بوده كه در هفته هاي اخير به دليل كاهش تقاضا و عرضه مازاد قيمت نفت برنت كاهش يافته است.

برخي از مفسران اقتصادي معتقدند حتي اگر قيمت هاي نفت به طور چشمگيري مجدداً تقويت شود با اين وجود، پادشاهي عربستان با بدهي رو به افزايش مواجه خواهد شد يا وابستگي بيشتري به ذخاير ارزي خود خواهد داشت. از سال 2014 كه قيمت هاي نفت شكسته شد، بودجه اين كشور در حالت هشدار قرار گرفت اما حاال وزارت امور مالي اين كشور ادعا دارد كه تا سال 2023 كسري هاي مالي به صفر خواهد رسيد.

در عراق اوضاع به گونه ای دیگر است. بودجه 111.9 ميليارد دلاري سال 2019 عراق براساس فروض صادرات 3.8 ميليون بشكه نفت در روز و با قيمت 56 دلار به ازاي هر بشكه تنظيم شده است.

بررسي لایحه بودجه سال 2019 عراق نشان مي دهد كه هزينه ها 23 درصد نسبت به بودجه سال 201۸ افزايش يافته است. انتظار مي رود درآمدهاي نفتي ۸9 درصد از درآمدهاي مالي دولت را دربرداشته باشد. گرچه دولت عراق سعي دارد به كمك اعتبارات بين المللي درآمدهاي غيرنفتي خود را افزايش دهد. در سال 2019، درآمدهاي غيرنفتي 1۸ درصد كاهش يافته و به 2.24 ميليارد دلار رسيده است.

درحالي كه قيمت نفت در بودجه سال 2019 عراق در حدود 10 دلار به ازاي هر بشكه نسبت به سال 201۸ افزايش يافته و با اينكه انتظار از سطح صادرات نفتي مثبت ارزيابي شده اما به همان نسبت كسري بودجه تقريباً دو برابر شده است. اگر قيمت نفت صادراتي به ۸0 دلار نزديك شود در اين صورت مازاد عرضه مشابه سال 201۸ خواهد بود. بخش عمده عرضه نفت عراق از طريق كريدور جنوبي صورت مي گيرد كه باتوجه به محدوديت هاي زيرساختي موجود با ظرفيت كامل به عمليات صادرات مي پردازد.

عمان دیگر کشور حوزه خلیج فارس است که در این تحقیق به بودجه سال آینده آن پرداخته شده است. مفسران اقتصادي معتقدند كه اگر قيمت جهاني نفت در سال 2019 به 70 دلار به ازاي هر بشكه بازگردد، كسري درآمدهاي غيرهيدروكربوري عمان را با آسيب مواجه خواهد كرد. كسري بودجه عمومي عمان در 9 ماه نخست سال 201۸ به 3.48 ميليارد دلار كاهش يافت اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته حدود 6.39 ميليارد دلار بوده است. بنابراين اين كاهش 46 درصدي نشانگر نقش بسيار پررنگ قيمت هاي بين المللي نفت در بدنه اقتصاد اين كشور است.

براساس برآورد ميس، در صورتي كه هزينه هاي عمان تا پايان سال 201۸، تحت كنترل و به صورت مهار شده پيش رود، كسري هاي اين كشور در اين سال حدود 6-5.5 ميليارد دلار خواهد شد كه در مقايسه با سال 2017 اين ميزان معادل 9.76 ميليارد دلار بوده است.

درآمدهاي حاصل از صادرات گاز اين كشور در 9ماه نخست سال 201۸معادل 26 درصد به واسطه بالا بودن قيمت ها افزايش يافت و ميزان صادرات در مدت اشاره شده 10 ميليون تن در سال بوده است. دورنماي بلندمدت صادرات گاز اين كشور مثبت ارزيابي مي شود گرچه تقاضاي داخلي افزايش يافته اما برنامه عمان بر اين است كه 500 هزار تن در سال به ظرفيت توليد كنوني (10.4 ميليون تن در سال) تا پايان سال 2019 بيفزايد و تا پايان سال 2021 يك ميليون تن در سال نيز به ظرفيت توليد افزوده شود.

با كاهش پيشبيني شده قيمت نفت در ماه ژانويه 2019 ،به صورت فصلي اين كشور با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه خواهد شد. مطابق توافق مربوط به كاهش توليد نفت اوپك و غيراوپك، ميزان توليد نفت اين كشور از 995 هزار بشكه در روز به 970 هزار بشكه در روز تقليل يافت كه اين ميزان در سال 2019 بر درآمدهاي نفتي عمان اثرگذار خواهد بود. متوسط قيمت نفت در فروض بودجه سال 2019 عمان 50 دلار به ازاي هر بشكه است كه نسبت به سال 201۸ حدود 16 درصد كاهش يافته است. اين بدان معني است كه اين كشور براي تراز بودجه خود در سال 2019 به نفت بشكهاي ۸0 دلار نيازمند است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر