آینده از آن بانکداری دیجیتال است

بانکداری الکترونیکی نقدینگی را کنترل می کند؟

تاريخ 1399/11/01 ساعت 09:05

تجربه یک سال اخیر در بانکداری دیجیتال می رود تا به عادت مردم و بانک ها برای انجام انواع فعالیت های مالی تبدیل شود و حتی بعضی پیش بینی ها از احتمال حذف فیزیکی بانک ها در آینده نزدیک می گوید.

 ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بانکداری، این صنعت را متحول کرده است. این روزها هیچ بانکی خدماتی مثل موبایل بانک، تلفن بانک، خودپرداز، تلویزیون بانک  و اینترنت بانک را از مشتریان خود دریغ نمی کند. پیشرفت های صنعت بانکداری با اتکا به فناوری یکی از مهم ترین عوامل دوام آن در دوره ای دشوار مثل همه گیری کرونا بوده است. تجربه یک سال اخیر در بانکداری دیجیتال می رود تا به عادت مردم  و بانک ها برای انجام انواع فعالیت های مالی تبدیل شود و حتی بعضی پیش بینی ها از احتمال حذف فیزیکی بانک ها در آینده نزدیک می گوید.

صرفه جویی در زمان، هزینه و کاغذ تنها پیامد توسعه بانکداری دیجیتال پیامدهای اقتصادی نیست. تغییر روند انجام فعالیت های مالی بر شاخص های اقتصادی هم اثر می گذارد. برای یک بررسی در ژاپن نشان داده بانکداری الکترونیکی تقاضای پول را افزایش می دهد چراکه کاربران پول الکترونیکی، پول بیشتری را نزد خود نگه می دارند. یک بررسی دیگر اثر توسعه پول الکترونیکی بر پایه موبایل را بر قدرت کنترل تورم در سومالی بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد فناوری و توسعه پول الکترونیکی به بانک مرکزی این کشور در کنترل تورم کمک کرده است. یک مطالعه دیگر در سال 2018 ثابت کرده کارت های بدهی، اعتباری و پول الکترونیکی بر حجم سکه و اسکناس در اندونزی در بازه زمانی 2009 تا 2017 اثر گذاشته است. به این معنا که کارت های بدهی اثر منفی بر تقاضای سکه و اسکناس داشته و کارت های اعتباری دارای اثر مثبت بر حجم سکه و اسکناس بوده است. یک بررسی در سال 91 در ایران نشان می دهد توسعه کارت های بدهی و دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش در سال 1383 تا 1389 به افزایش حجم پول دامن زده است چراکه کارت های بدهی در ایران بیشتر برای دریافت از دستگاه خودپرداز و خرید روزانه و هفتگی استفاده شده است.  

پژوهشگران در یک تحقیق دیگر تلاش کردند شاخص های اقتصاد کلان را پس از توسعه بانکداری دیجیتال بررسی کنند. آن ها به این دریافتند افزایش هم زمان دستگاه های خودپرداز به کاهش نقدینگی، شاخص قیمت و انباشت سرمایه شده و افزایش پایانه های فروش باعث افزایش این شاخص ها شده است. هم چنین افزایش هم زمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش بر شاخص های اقتصادی مثل نقدینگی اثرگذاشته به این ترتیب که  این همزمانی باعث شده اثر افزایش نقدینگی ناشی از دستگاه های پایانه فروش خنثی شود.

پژوهشگران باتوجه به اثرگذاری ابزارهای بانکداری الکترونیکی بر شاخص های اقتصاد به سیاستگذاران توصیه کردند پیش از گسترش هر ابزاری به آثار آن دقت کنند و آن ابزار را برای نیل به هدفی خاص در نظر بگیرند. یافته های آنان نشان داده دستگاه های خودپرداز می تواند به کاهش نقدینگی  در اقتصاد کمک کند و دستگاه های پایانه فروش نقدینگی را افزایش می دهد. بنابراین سیاستگذاران این فرصت را دارند تا با افزایش متناسب هر کدام از این ابزارها اثر مناسب را بر شاخص های اقتصاد کلان بگذارند.

«برای مطالعه بیشتر اثر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم» را بخوانید. این مقاله در پاییز سال جاری در نشریه راهبر اقتصادی چاپ شده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر