هزینه سالانه اجاره‌بها در دهک دهم 10 برابر خانوار دهک اول درآمدی است

یک‌سوم هزینه خانوارها برای اجاره می‌رود

تاريخ 1399/12/06 ساعت 11:45

در سال 1398، سهم هزینه سالانه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی یک خانوار از هزینه کل در نقاط شهری 33.9 درصد است که این سهم برای خانوارها در دهک‌های نهم و دهم درآمدی با 35.7 درصد و 42.7 درصد بیشتر از سهم کشوری (33.9 درصد) بوده است.

اجاره همیشه بیشترین سهم را در هزینه خانوارها دارد. حالا مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، گزارش بررسی هزینه‌های مسکن خانوارهای کشور تا سال 98 را منتشر کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال 1398، سهم هزینه سالانه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی یک خانوار از هزینه کل در نقاط شهری 33.9 درصد است که این سهم برای خانوارها در دهک‌های نهم و دهم درآمدی با 35.7 درصد و 42.7 درصد بیشتر از سهم کشوری (33.9 درصد) بوده و برای خانوارها در سایر دهک درآمدی کمتر است. بیشترین این سهم با 42.7 درصد مربوط به دهک دهم درآمدی و کمترین آن با 27.5 درصد مربوط به دهک دوم درآمدی است.

بنابراین طبق این گزارش، در سال 1398، هزینه سالانه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی یک خانوار شهری که در دهک دهم درآمدی قرار دارند، حدود 10 برابر خانواری است که در دهک اول درآمدی قرار دارد.

 

 

*هزینه اجاره در خانوارهای روستایی چقدر است؟

همچنین در سال 1398، سهم هزینه سالانه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی یک خانوار از هزینه کل در نقاط روستایی 14.1 درصد است که این سهم برای خانوارها در دهک‌های اول تا هفتم درآمدی بیشتر از سهم کشوری (14.1 درصد) بوده و برای خانوارها در دهک‌های نهم و دهم درآمدی کمتر است. بیشترین این سهم با 18.0 درصد مربوط به دهک اول درآمدی و کمترین آن با 11.6 درصد مربوط به دهک دهم درآمدی است.

در سال 1398، هزینه سالانه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی یک خانوار روستایی که در دهک دهم درآمدی قرار دارند، حدود 5 برابر خانواری است که در دهک اول درآمدی قرار دارد.

 

*هزینه مسکن شامل چه چیزهایی است؟

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار هزینه سالانه مسکن یک خانوار شامل «هزینه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی» و «هزینه آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی» است. سال 1398، 93.1 درصد از هزینه سالانه مسکن یک خانوار شهری و 78.0 درصد از هزینه سالانه مسکن یک خانوار روستایی صرف هزینه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی شده است.

 

 

*اجاره چقدر از درآمد را می‌بلعد؟

در سال 1398، 29.7 درصد از درآمد سالانه یک خانوار شهری صرف هزینه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی شده است. بیشترین درصد به ترتیب با 37.7 درصد، 34.0 درصد و 30.2 درصد مربوط به خانوارهای واقع در دهک‌های اول، دهم و دوم درآمدی کمترین آن به ترتیب با 26.3 درصد، 26.4 درصد و 26.6 درصد مربوط به دهک‌های هفتم، ششم و پنجم درآمدی است.

در سال 1398، 12.4 درصد از درآمد سالانه یک خانوار روستایی صرف هزینه اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی شده است. بیشترین درصد به ترتیب با 28.9 درصد، 21.3 درصد و 18.5 درصد مربوط به خانوارهای واقع در دهک‌های اول، دوم و سوم درآمدی و کمترین آن به ترتیب با 7.8 درصد، 10.9 درصد و 12.1 درصد مربوط به دهک‌های دهم، نهم و هشتم درآمدی است.

 

*هر خانوار چند اتاق؟

متوسط تعداد اتاق‌هایی که هر خانوار در اختیار دارد، یکی از شاخص‌های مهم و گویای میزان رفاه خانوارهاست. در سال 1398، به‌طور متوسط یک خانوار شهری تعداد 3.8 اتاق و یک خانوار روستایی 3.4 اتاق در اختیار داشته است.

در سال 1398، بیشترین سهم تعداد اتاق در اختیار برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب با 46.1 درصد و 37.0 درصد مربوط به 4 اتاق است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر