نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/09
شماره قانون 72759/?37954??
عنوان قانون تاسیس فرمانداری ویژه توسط وزارت کشور در شهرستانهای بزرگ واجد شرایط
متن کامل قانون:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به منظور ارایه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیتهای دستگاههای اجرایی در شهرستانهای بزرگ ، وزارت کشور مکلف است بدون ایجاد هر گونه بار مالی در شهرستانهایی که واجد تمامی شاخصهای زیر می باشند نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید:
الف ) جمعیت شهرستان 250 هزار نفر
ب ) جمعیت مرکزی شهرستان 125 هزار نفر
ج)فاصله شهرستان از مرکز استان 125 کیلومتر
تبصره : دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستانهایی که دو شاخص از سه شاخص یاد شده بند 1 را دارا باشند منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
2- وزارت کشور مکلف است درشهرستانهای شاهرود ، آبادان ، خوی ، مراغه ، سیرجان ، مهاباد ، زابل ، دزفول ، تربت حیدریه ، ایرانشهر و مهاباد نسبت به دایر نمودن فرماداری ویژه اقدام نماید.
3- سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه های مسکن شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و اطلاعات در شهرستانهای اداری فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقائ می یابد.
تبصره - ارتقاء سطح مدیران سایر دستگاهها با نظر وزیر کشور و معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور انجام خواهد شد.
پرویز داودی
معاون اول ریاست جمهوری