بنگاه ها در رکود انگیزه ای برای بهره وری نیروی کار ندارند

قراردادهای موقت، دشمن مسئولیت اجتماعی

تاريخ 1399/04/03 ساعت 15:14

نگاه ابزاری و سودجویانه به منابع انسانی با رویکرد توسعه ملی پایدار و مفهوم مسئولیت اجتماعی به طور کامل در تضاد است.

 منابع انسانی توانمند از مهم ترین منابع رشد سازمان هاست. همه الگوهای جامع تعالی سازمانی شامل دانش افزایی، آموزش و بهسازی کارکنان است. به دلیل اهمیت، سهم و نقش دانش، نگران و توانایی منابع انسانی در عملکرد افراد و سازمان ها اکثر سازمان های پیشرو، سرمایه گذاری های گسترده ای برای دانش افزایی و بهسازی منابع انسانی انجام می دهند. اما بهسازی منابع انسانی چه اثری در عمل شرکت ها به مسئولیت اجتماعی دارد؟

متاسفانه در شرایط رکود اقتصادی، شرکت ها از استخدام دراز مدت افراد و بهسازی منابع انسانی شانه خالی می کنند. در چنین موقعیتی، منابع انسانی در مقیاس ملی و بین المللی از ظرفیت های مناسب برای بروز توانمندی ها و استعدادهای خود محروم می شوند. یکی از مصادیق مسئولیت اجتماعی توسعه مهارت های دانشی و فنی منابع انسانی است و در شرایط رکود اقتصادی عمل بنگاه ها به این مسئولیت دشوار می شود.

یک مطالعه علمی نشان می دهد که 75 درصد منابع انسانی در شرکت های ایرانی بررسی شده در این مطالعه، قراردادهای کاری کوتاه مدت دارند. ساختار آموزشی این شرکت ها ضعیف بوده و به دلیل نگرش کوتاه مدت به منابع انسانی، بهسازی و دانش افزایی کارکنان در راهبردهای این شرکت ها جایگاهی ندارد. معضلی اصلی شرکت ها در مواجهه با بهسازی و دانش افزایی منابع انسانی، نگرش کوتاه مدت به کارکنان و عدم احساس مسئولیت اجتماعی در قبال آنان است. این امر باعث شده شرکت ها روابط کاری با منابع انسانی خود را موقتی تلقی کنند و نسبت به توانمندسازی آنان هیچ انگیزه ای را احساس نکنند. این درحالی است که دانش افزایی کارکنان، زیربنای کار بنگاه های اقتصادی است. پژوهشگران به بنگاه ها توصیه می کنند برای بهره وری هرچه بیشتر، از بستن قراردادهای کوتاه مدت با نیروی انسانی خود خودداری کنند. نگاه ابزاری و سودجویانه به منابع انسانی با رویکرد توسعه ملی پایدار و مفهوم مسئولیت اجتماعی به طور کامل در تضاد است.

برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع مقاله «تحلیل وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی بنگاه ها از منظر مسئولیت اجتماعی» را بخوانید. این مقاله در فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره 2، پاییز 93 به چاپ رسیده است.   


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر