نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران
رئيس تشکل: مسعود گیل آبادی
تلفن: 44458786-44477528
پست الکترونيک: anjomansomom@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.ippa.ir
آدرس: تهران - اشرفی اصفهانی- بلوار شهید مخبری- ابتدای 35 متری گلستان غربی- پلاک 10 واحد 9
بازگشت