نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع چینی ایران
رئيس تشکل: عباسعلی قصاعی
تلفن: 88664060-88770044
پست الکترونيک: info@piai.ir
آدرس وب سايت: www.piai.ir
آدرس: تهران، میدان ونک، خ ونک، شماره 25
بازگشت