نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع قند و شکر ایران
رئيس تشکل: علیرضا اشرف
تلفن: 88964260/88969903
پست الکترونيک: sugar.syndicate@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.isfs.ir
آدرس: تهران خيابان شهيد گمنام – شماره 14
بازگشت