نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
رئيس تشکل: محسن خلیلی عراقی
تلفن: 88744576-88746839
پست الکترونيک: info@ihai.org.ir
آدرس وب سايت: ihai.org.ir
آدرس: تهران، خ دکتر بهشتی، میدان تختی، خ صابونچی (مهناز سابق)،کوچه مبینی، پ 8
بازگشت