نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع نساجی ایران
رئيس تشکل: مهندس جمشید بصیری طهرانی
تلفن: 26200294-26200196-22021007-26200372
پست الکترونيک: info@aiti.org.ir
آدرس وب سايت: www.aiti.org.ir
آدرس: خ آفریقا-انتهای خیابان تور پلاک 8 طبقه اول واحد یک
بازگشت