نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن ملی صنایع و معادن سرب و روی ایران
رئيس تشکل: یوسف مرادلو
تلفن: 88437195-88415570
پست الکترونيک: info@ilzima.org
آدرس وب سايت: www.ilzima.org
آدرس: تهران- خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان- نبش کوچه زریر- شماره 15- ساختمان توسعه- واحد 4
بازگشت