نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع و معادن گچ کشور
رئيس تشکل: علاء الدین میرمحمدصادقی
تلفن: 88318378
پست الکترونيک: gypsum.association@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.ji-ma.ir
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، شماره 175 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
بازگشت