نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنعت سیمان
رئيس تشکل: سید محمد اتابک
تلفن: 88102760-3
پست الکترونيک: info@cementassociation.ir
آدرس وب سايت: www.cementassociation.ir
آدرس: تهران - خ خالد اسلامبولی- خ نهم- شماره 22
بازگشت