نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن مدیریت کیفیت ایران
رئيس تشکل: فرزین انتصاریان
تلفن: 88712182 -94-88101192
پست الکترونيک: info@iranqms.com
آدرس وب سايت: www.iranqms.com
آدرس: تهران، خ سید جمال اسد آبادی ، خ ابن سینا، پلاک 4، طبقه 2
بازگشت