نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران
رئيس تشکل: حجت گشایشی
تلفن: 22927320-22224092/22925098
پست الکترونيک: info@iactp.ir
آدرس وب سايت: www.iactp.ir
آدرس: تهران – بلوار مير داماد – خيابان شنگرف – شماره 37- طبقه دوم – واحد 7-