نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی
رئيس تشکل: فرهاد آگاهی
تلفن: 88508047
پست الکترونيک: info@arpia.ir
آدرس وب سايت: www.arpia.ir
آدرس: تهران – خيابان خرمشهر– خیابان شهیدعشقیار (نیلوفر)- کوچه هشتم- روبروی مسجدالرضا-پلاک 4- زنگ 10 و 11 -طبقه 5
بازگشت