نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران
رئيس تشکل: علی محمودی سرای
تلفن: 86043501-4
پست الکترونيک: info@ittoa.ir
آدرس وب سايت: www.ittoa.ir
آدرس: تهران- خیابان مطهری-خیابان سرافراز(دریای نور)-خیابان هشتم- شماره 1- کدپستی 1586867111
بازگشت