نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن خودرو سازان ایران
رئيس تشکل: هاشم یکه زارع
تلفن: 88793970
پست الکترونيک: info@ivma.ir
آدرس: تهران- بزرگراه آفریقا- پایین تر از چهارراه جهان کودک- نبش خیابان 25 گاندی- ساختمان 29 آفریقا- واحد E 5
بازگشت