نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: ایران برای فردا ـ مجمع تولید و صادرات (IBF)
رئيس تشکل: علی محمودی سرای
تلفن: 88524637-8
پست الکترونيک: info@ibfiran.ir
آدرس: تهران، خ شهید مطهری، خ قائم مقام فراهانی، خ هشتم، شماره 1، ط چهارم
بازگشت