نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: شورای ملی زعفران ایران
رئيس تشکل: محسن احتشام
تلفن: 051-32216000/051-32252091-2
پست الکترونيک: international@mccima.net
آدرس وب سايت: www.iran-nsc.ir
آدرس: مشهد - اتاق بازرگانی و صنایع معادن مشهد-خيابان امام خميني – جنب باغ ملي