نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران
رئيس تشکل: مسعود پل مه
تلفن: 88524635
پست الکترونيک: info@tlfi.ir
آدرس: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان شهید سرافراز-خیابان هشتم-شماره 1 طبقه چهارم
بازگشت