نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: گروه واردکنندگان ونمایندگان شرکت های خارجی (مجمع واردات)
رئيس تشکل: علیرضا مناقبی
تلفن: 22695717-22686046
پست الکترونيک: info@majmavaredat.ir
آدرس وب سايت: www.majmavaredat.ir
آدرس: تهران - کامرانیه چیذر میدان ندا نبش بلوار عسگری شماره 58 طبقه 5
بازگشت