نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران
رئيس تشکل: حجت الله ذبیحی
تلفن: 88837825-88837869-88316652
پست الکترونيک: vpmsyn@gmail.com
آدرس وب سايت: www.irvpm-syn.com
آدرس: تهران، خ سپهبد قرنی، خ اراک شرقی، پلاک 16، طبقه 4
بازگشت