نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران
رئيس تشکل: ایرج اعتماد امامی
تلفن: 22047195-22047199
پست الکترونيک: parmai88@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.parmai.com
آدرس: تهران، خ آفریقا، کوچه ارمغان شرقی، پلاک 13، طبقه ششم
بازگشت