نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
رئيس تشکل: محمد رضا زهره وندی
تلفن: 44273045-50
پست الکترونيک: info@iseei.net
آدرس وب سايت: www.iseei.net
آدرس: تهران، خ ستارخان، انتهاي برق آلستوم – جنب آتش نشاني – خيابان نيرو – كوچه دوم – پلاک5- کد پستی 1453633331
بازگشت