نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای صنعت مخابرات ایران
رئيس تشکل: حسین ریاضی
تلفن: 88511863-88519829-88513675
پست الکترونيک: telecom.syndiacate@gmail.com
آدرس وب سايت: www.telecomsyndicate.ir
آدرس: تهران، خ دکتر شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی شرکت مخابرات ایران، ساختمان 954، طبقه پنجم، کد پستی 1556914846
بازگشت