نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران
رئيس تشکل: محسن خلیلی عراقی
تلفن: 88737919-88734862
پست الکترونيک: info@ anjomanlpg.ir
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، خیابان هفتم، پلاک 17، طبقه چهارم
بازگشت