نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تأمین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران
رئيس تشکل: مرتضی آذرنوش
تلفن: 66128426
پست الکترونيک: pharmaplasmainstitute@gmail.com
آدرس: تهران- خیابان انقلاب- خیابان فخر رازی- کوچه شهید فاتحی داریان- ساختمان ناشران- طبقه 4- واحد 23- کد پستی 1314734861
بازگشت