نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن سامانه های حمل و نقل هوشمند استان تهران
رئيس تشکل: ایلوش وزیری
تلفن: 88035323
پست الکترونيک: info@iran-its.ir
آدرس: تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)- خیابان جهان آرا- خیابان 55 غربی- پلاک 23- کد پستی 1436815364
بازگشت