نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صادرکنندگان روده ایران
رئيس تشکل: جمشید نفر
تلفن: 33133163-33133719
پست الکترونيک: irancasing@gmail.com
آدرس وب سايت: www.irancasing.com
آدرس: تهران، خ 15 خرداد شرقی، نرسیده به پل ری ، پ 51، طبقه دوم
بازگشت