نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی
رئيس تشکل: حسن حسینقلی
تلفن: 44410541
پست الکترونيک: office@sormakmine.com
آدرس: تهران ، جنت آباد جنوبی، میدان چهار باغ ، چهار باغ غربی، پلاک 1
بازگشت