نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران
رئيس تشکل: حسین معصومی
تلفن: 22067160
پست الکترونيک: esabzian@yahoo.com
آدرس: تهران- سعادت آباد- خیابان سرو شرقی- خیابان چهارم- کوی نسیم- شماره 26- واحد 5
بازگشت