نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران
رئيس تشکل: دکتر مسعود قاسمی
تلفن: 40443512-40443516
پست الکترونيک: info@iasia.ir
آدرس وب سايت: www.iasia.ir
آدرس: تهران- انتهای شهر زیبا- خیابان احمد کاشانی-همت - شرق- خیابان پردیس- ساختمان پردیس 1- طبقه 1- واحد 13- کد پستی 1486946875
بازگشت