نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه مالکان کشتی
رئيس تشکل: محمد سعیدی
تلفن: 88801440 - 88939500 - 88808842
پست الکترونيک: info@irsou.com
آدرس وب سايت: www.iranemka.com
آدرس: تهران - خیابان وليعصر – نرسيده به کطهری- کوچه حسینی راد(افتخار) - پلاک 43
بازگشت