نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن
رئيس تشکل: علی نصیری طوسی
تلفن: 22010556-22010634
پست الکترونيک: info@molybdenum-ngo.com
آدرس وب سايت: www.molybdenum-ngo.com
آدرس: تهران- خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)- عاطفی غربی- پلاک 55- طبقه 4- واحد 14 -کد پستی 1967965117
بازگشت