نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
رئيس تشکل: مهندس محمد رجبی
تلفن: 66912652-66565615
پست الکترونيک: info@rtcguild.com
آدرس وب سايت: www.rtcguild.com
آدرس: تهران - خیابان توحید - خ غلامرضا طوسی- پلاک 63- واحد 19
بازگشت