نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی
رئيس تشکل: مهندس محمد فراهانی
تلفن: 88876725
پست الکترونيک: info@foodimporters.ir
آدرس وب سايت: www.foodimporters.ir
آدرس: بلوار نلسون ماندلا (بلوار آفریقا) - بلوار مینا - پلاک 22 - واحد 19
بازگشت