نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن آردسازان ایران
رئيس تشکل: سید محمد رضا مرتضوی
تلفن: 88876068 - 88888361-2
پست الکترونيک: ardsazan.iran@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.ardsazaniran.ir
آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از جهان کودک، برج 211 نگین، پلاک 88، طبقه سوم، واحد 306، کد پستی 1969734653
بازگشت