نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون تهران
رئيس تشکل: اعظم السادات مشکانی
تلفن: 88963292
پست الکترونيک: tehrananjoman.hamkar@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.atcal88.com
آدرس: بلوار کشاورز- خ نادری- پلاک 2 طبقه همکف واحد 101
بازگشت