نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون ایران
رئيس تشکل: ویدا سینا
تلفن: 88963292
پست الکترونيک: anjoman.hamkar@yahoo.com
آدرس: بلوار کشاورز- خ نادری- پلاک 2 طبقه همکف واحد 101
بازگشت