نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن ارگانیک ایران
رئيس تشکل: سید رضا نورانی
تلفن: 88381358-9
پست الکترونيک: info@iranorganic.com
آدرس وب سايت: www.Iranorganic.org
آدرس: تهران، خ طالقانی، شماره 254، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
بازگشت