نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران
رئيس تشکل: باسم آزدو
تلفن: 88683909
پست الکترونيک: iran_epa@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.epa-iran.ir
آدرس: تهران – خيابان سعادت آباد- خيابان 31 شرقي – پ 16 واحد 2
بازگشت