نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان بذر
رئيس تشکل: سعید فخاریان
تلفن: 88047789-90
پست الکترونيک: info@caspianseeds.com
آدرس وب سايت: www.ispa-ir.com
آدرس: تهران - خ سمیه- جنب ساختمان مرکزی بانک صادرات ساختمان خاقانی ورودی شرقی- طبقه 4 واحد 28
بازگشت