نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران
رئيس تشکل: امید کوشکی
تلفن: 44787134
پست الکترونيک: info@imbpa.com
آدرس وب سايت: www.imbpa.com
آدرس: کیلومتر 25 بزرگراه تهران- کرج- شهرک علم و فن آوری پژوهش بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران- مرکز رشد فناوری پلیمر ساختمان شماره 1 طبقه همکف
بازگشت