نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران
رئيس تشکل: علی کاشانی پور
تلفن: 33934708
پست الکترونيک: info@iplea.ir
آدرس وب سايت: www.iplea.ir
آدرس: تهران، میدان امام خمینی، اول امیرکبیر، ساختمان صیرفی، ش 42، ط 5
بازگشت