نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان
رئيس تشکل: احمد خرم
تلفن: 88895395 - 88899255
پست الکترونيک: info@mtiba.org.ir
آدرس وب سايت: www.matiba.ir
آدرس: تهران - خ مطهری - خ میرزای شیرازی - خ 18 - پ 30
بازگشت